terms and conditions

 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz składania reklamacji w sklepie internetowym makaki studio znajdującym się pod adresem elektronicznym https://makaki.studio dalej Sklep.
 2. Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Podstawę prawną Regulaminu stanowią w szczególności:
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),
  • Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)•Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy makaki studio, działający pod adresem https://makaki.studio prowadzony jest przez firmę Natalia Malko Ntent ul. Zaleska 7, 21-530 Chotyłów NIP 5372613256 REGON 380313180, dalej: Sprzedający.
 2. Sprzedający prowadzi sprzedaż przedmiotów za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość ze składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym.

§2 Dostępne produkty

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie makaki studio są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie zaznaczono inaczej.
 2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia w jak najbardziej dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolor przedmiotów. Sprzedający prezentuje na stronie internetowej zdjęcia oferowanych przedmiotów, których odcienie i kształty mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu.
 3. Oferowane przedmioty są wykonywane ręcznie, co nie daje możliwości zapewnienia pełnej powtarzalności przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć w niewielkim stopniu, np. koloru, czy wzoru znajdującego się na przedmiocie.

§3 Ceny produktów

 1. Ceny artykułów oferowanych w sklepie makaki studio zamieszczone są przy każdym przedmiocie.
 2. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki i ewentualnych opłat celnych (przy wysyłce do krajów innych niż Polska). Cena podana przy każdym przedmiocie w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia jest wiążąca w ramach zawartej umowy.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych zamieszonych na stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem przez Sklep danej zmiany.
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

§4 Składanie zamówień

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie internetowej, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego przedmiotu bądź przedmiotów. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 2. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w wypadku, gdy podane dane przez Kupującego uniemożliwiają realizację zamówienia (np.: niepełny adres dostawy, e-mail, imię i nazwisko Kupującego).
 4. Każde złożone przez Kupującego zamówienie Sklep potwierdza e-mailem z informacją o jego przyjęciu.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 6. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Kupującego.

§5 Sposoby płatności

 1. Za zamówione przedmioty Kupujący może zapłacić wybierając:
  1. Płatność szybkim przelewem
  2. Płatność kartą płatniczą
  3. Przelew na konto bankowe

  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online i płatności kartami płatniczymi jest Stripe.

 2. Sprzedający przekazuje Kupującemy dowód zakupu, w jednej z poniższych form:
  1. paragon
  2. faktura VAT w formie elektronicznej (w formacie PDF)
  3. faktura VAT w formie papierowej

§6 Realizacji zamówień i dostawa

 1. Zamówienie jest wysyłane w terminie zgodnym z informacją podaną w opisie przedmiotu, a także po zaksięgowaniu należności na koncie Sprzedającego.
 2. Na wpłatę Sprzedający czeka 3 dni robocze, po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.
 3. Dostawa realizowana jest w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób, na adres wskazany przez Kupującego.
 4. Koszty transportu ponosi Kupujący.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostawie zamówionych przedmiotów, wynikające z okoliczności leżących po stronie Dostawcy lub Kupującego, (jak np. błędnie podany adres wysyłki).

§7 Zwrot

 1. Klient może zwrócić zakupione produkty bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówionego produktu.
 2. Warunkiem akceptacji zwrotu jest przesłanie przedmiotu nienaruszonego, bez oznak użytkowania na adres Sprzedającego z dowodem zakupu. Zwracany towar należy wysłać na adres:
  makaki studio
  Fabryczna 10 (budynek A12)
  53-609 Wrocław
  z dopiskiem “zwrot”
 3. Pieniądze za przedmiot zostaną zwrócone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia odebrania przedmiotu przez Sprzedającego, przelewem bankowym na konto, z którego dokonano płatności. W przypadku płatności kartą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§8 Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedającym umową, należy zgłosić reklamację produktu drogą elektroniczną, na adres makaki@makaki.studio. Reklamacja powinna zawierać: numer zamówienia, imię i nazwisko Kupującego, dokładny opis wady.
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji przedmiot uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pozbawiony wad. Zwrot przedmiotu następuje na koszt Sprzedającego. W sytuacji, gdy naprawa bądź wymiana przedmiotu na nowy lub inny o tej samej wartości nie będzie możliwa Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot przedmiotu następuje na koszt Sprzedającego.
 3. Przedmiotem reklamacji nie mogą być uszkodzenia przedmiotu powstałe w trakcie świadczenia usług dostawczych.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia reklamacji.

§9 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zakresie danych wprowadzonych w formularzu zamówienia.
 2. Dane te wykorzystywane będą zgodnie z regulaminem, wyłącznie w celu realizacji zamówień, w tym wystawienia rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 3. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 4. Szczegółowy opis wykorzystania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://makaki.studio/pl/privacy-policy/ .

§10 Uwagi końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać polubownie. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedającego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.